مجتمع صنعتی رضا
فرم امکان سنجی ساخت جرثقیل

نام مشتری / شرکت
آدرس :
محل نصب :
شماره تماس :

مشخصات سالن و جرثقیل مورد نیاز

ارتفاع سالن :
دهانه سالن :
طول سالن :
طول مسیر حرکت :
ارتفاع از روی زمین تا روی تیر حمال یا براکت :
ارتفاع بالابری :
نوع جرثقیل
طول بازو :
ارتفاع ستون :
ظرفیت بر حسب تن
مارک وینچ :
سرعت بالابری
سرعت حرکت طولی
سرعت حرکت عرضی
ریموت کنترل :
ولتاژ برق محل
تامین تیر حمال به عهده :
تامین ریل حرکت طولی و عرضی به عهده :
مدت زمان کاربری از جرثقیل در طول 24 ساعت شبانه روز به صورت :
آیا جرثقیل دیگری در مسیر می باشد؟ :
دمای محیط :
میزان رطوبت :
آیا مایل به استفاده از تجهیزات ساخت داخل از جمله کلگی های حرکت طول، تابلو برق حرکت طولی و... می باشد :
محیط انفجاری :
آلودگی محیط:
کابین کنترلی :
گراب یا چنگک :
حجم گراب :
ظرفیت چنگک :
راهرو پاگرد تعمیراتی مورد نیاز است؟ :